Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Prawo

Pojęcie umowy zobowiązaniowej i jej rodzaje

W życiu codziennym każdy z nas zawiera bardzo wiele różnego rodzaju umów związanych np. z kupnem urządzeń, żywności, naprawą samochodu czy też nauka języka obcego. Jednym ze szczególnych rodzajów umów jest tzw. umowa zobowiązaniowa. Czym się ona charakteryzuje oraz jakie są jej rodzaje?

Cechy charakterystyczne umowy zobowiązaniowej

Umowa, w myśl prawa cywilnego, to zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron, które ustala ich wzajemne prawa lub obowiązki. Podobnie jest w przypadku umowy zobowiązaniowej, która jest kluczowa przede wszystkim we wszelkich rodzajach obrotu. Umowa tego rodzaju jest określona przez prawo zobowiązań https://www.profinfo.pl/sklep/zobowiazania-czesc-szczegolowa,144318.html będące działem prawa cywilnego. Prawo zobowiązań to zespół norm prawnych regulujących formy wymiany dóbr i usług.

Umowy jednostronne i dwustronne

Żródłami prawa zobowiązań są: Konstytucja RP, Kodeks cywilny, ustawy szczególne (prawo wekslowe, czekowe, bankowe), a także rozporządzenia oraz akty prawa miejscowego. Rozróżniamy umowy zobowiązaniowe jednostronne i dwustronne. W pierwszym rodzaju umowy obowiązek spełnienia świadczenia ciąży tylko na jednej stronie umowy. W drugim przypadku taki obowiązek ponoszą już obie strony.

Umowa wzajemna

Szczególnym rodzajem umowy zobowiązaniowej dwustronnej jest umowa wzajemna. W tego typu umowach zachodzi więż polegająca na zależności świadczenia jednej strony od świadczenia drugiej. Przykładem tego rodzaju umowy jest na przykład umowa sprzedaży, gdzie jedna ze stron tej umowy zobowiązuje się do przeniesienia własności rzeczy, natomiast druga ze stron składa zobowiązanie, że w zamian za to zapłaci odpowiednią kwotę.

Umowy nazwane i nienazwane

W polskim prawie wyróżniamy również umowy nazwane oraz nienazwane. Kryterium, które pozwala na odróżnienie umów nazwanych od umów nienazwanych jest przede wszystkim ustawowe uregulowanie umowy, obejmujące postanowienia przedmiotowo istotne. Pierwszy typ umów, czyli umowy nazwane, jest uregulowany w Kodeksie cywilnym lub w innych adekwatnych ustawach. Do umów nazwanych zaliczyć można m.in. umowę sprzedaży, pożyczki, użyczenia czy też przewozu. Umowa nienazwana jest tworzona na zasadzie swobody umów. Do tego typu umów zaliczamy na przykład franczyzę, factoring, forfaiting czy też sponsoring.

Umowę zobowiązaniową uważa się za nieważną, jeżeli jedna ze stron powoduje nieważność zobowiązania się drugiej strony. Nieważność części czynności prawnej prowadzi do nieważności całej czynności, jeżeli bez postanowień dotkniętych nieważnością czynności nie zostałaby dokonana.