Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Finanse

Obligacje – oto co warto wiedzieć na ich temat!

Jednym z najważniejszych terminów związanych z inwestowaniem są obligacje. Uważane są za jedną z najbezpieczniejszych metod lokowania kapitału, która nie zapewnia co prawda kolosalnych zysków, ale są one przynajmniej pewne.

Obligacje – co to takiego?

Obligacje są papierami wartościowymi i należą do kategorii dłużnych instrumentów finansowych. Pod wieloma względami różnią się od akcji, np. tym, że nie zapewniają właścicielowi żadnych uprawnień względem emitenta. W praktyce emisja obligacji polega na tym, że inwestorzy przekazują spółce będącej emitentem kapitał. Obligacje są wypuszczane na rynek w seriach i przedstawiają prawa majątkowe, które są podzielone na określoną liczbę równych jednostek.

Jakie są rodzaje obligacji?

Wyróżnia się wiele rodzajów obligacji. Jak podkreślają eksperci z firmy inwestycyjnej Prosper Capital, wszystko zależy od przyjętego kryterium. Stosowany jest podział obligacji ze względu na rodzaj emitenta, na okres do wykupu, wartość nominalną i oprocentowanie, wartość sprzedaży, opcje dodatkowe oraz poziom ryzyka inwestycyjnego. Przykładowo biorąc pod uwagę rodzaj emitenta, wyróżnia się obligacje skarbowe (rządowe), komunalne (municypalne) oraz podmiotów prawnych. Z kolei z racji na okres do wykupu obligacje dzielą się na krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe oraz wieczyste określane mianem konsoli.

W jakim trybie odbywa się emisja obligacji?

Istnieją trzy tryby emisji obligacji, a mianowicie: tryb emisji prywatnej, subskrypcji publicznej obligacji krótkoterminowych oraz subskrypcji publicznej obligacji przeznaczonej do obrotu publicznego. Wybór trybu emisji jest zdeterminowany przede wszystkim rodzajem obligacji. Warto nadmienić, że w zależności od rodzaju, poszczególne obligacje różnią się między sobą czynnościami organizacyjnymi oraz prawnymi. Kwestie związane z procedurą emisji obligacji reguluje ustawa o obligacjach. Należy przypomnieć, że nieprzestrzeganie tych przepisów pociąga za sobą konsekwencje w postaci kar finansowych oraz pozbawienia wolności.